Kosteuskoordinaattori

Kosteuskoordinaattori on asiantuntija, joka ohjaa rakennushankkeen kosteudenhallinnan onnistunutta toteutusta hankkeen eri vaiheissa tilaamisesta käyttöön.

Rakennushankkeen kokonaisvaltaisen kosteudenhallintaprosessin onnistumisen kannalta on olennaista, että hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ohjaukseen ja valvontaan sekä kosteusriskien hallintaan asetetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa kosteuskoordinaattori.

Erityisesti hankkeessa, joissa rakennushankkeeseen ryhtyvä ja urakoitsija ovat sama toimija, on kosteuskoordinaattori syytä palkata urakoitsijaorganisaation ulkopuolelta.

Kuivaketju10 -toimintamalli

Kosteuskoordinaattorin rooli ja tehtävät on määritelty Kuivaketju10 -toimintamallissa.

Kuivaketju10 -toimintamalli on rakennusalan yhdessä kehittämä malli, jossa kosteudenhallinta kattaa rakennushankkeen kaikki vaiheet tilaamisesta suunnitteluun, työmaatoteutukseen ja käyttöönottoon sekä rakennuksen ylläpitoon. Kuivaketju10 sisältää konkreettiset toimintaohjeet eri toimijoille rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin. Kuivaketju10 -toimintamallin tavoitteena on vähentää kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Kuivaketju10:n ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa Rakentamisen Laatu RALA ry. 

Pätevät kosteuskoordinaattorit ja verkkopalvelu

Sisäilmatalon asiantuntijoista usealla on pätevyys ja osaaminen toimia rakennushankkeissa kosteuskoordinaattorina Kuivaketju10 -toimintamallin mukaisesti. Kosteuskoordinaattorin tehtävät ovat olennainen osa toimintaamme ja omaamme kokemusta tehtävästä, vaikka toimintamalli on Kuivaketju10 -formaatissa lanseerattu julkisuuteen vasta hiljattain. Sisäilmatalolla on jo myös pilottikäytössä RALA:n verkkopohjainen Kuivaketju10 -palvelu. 

Uusi asetus edellyttää kosteudenhallintasuunnitelmaa

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys 1.1.2018 alkaen. Asetuksen tavoite on välttää rakentamisessa kosteudesta aiheutuvia haittoja.

Asetus noudattaa pitkälti nykyisiä määräyksiä (Rakentamismääräyskokoelman osa C2, 1998), jotka uusi asetus korvaa. Asetuksessa on tarkennettu rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä, jotka ohjaavat kosteusteknisesti terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen.

Rakennushankkeen työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on nimettävä henkilöt, jotka vastaavat työmaan kosteudenhallinnasta hankkeen eri vaiheissa.


Lisätietoja:

Kuivaketju10 -toimintamalli
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
Valtioneuvoston tiedote uuden asetuksen voimaantulosta 24.11.2017

  


  

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt: 

Jukka-Pekka Kärki, puh. 040 576 3371
Toimitusjohtaja, rakennusterveysasiantuntija
(VTT-C-1449-26-07)

 


RALA-pätevillä yrityksillä on edellytykset laadun tekemiseen! (rala.fi)

Sisäilmatalo Kärki Oy:lle on myönnetty RALA-pätevyys jo vuonna 2016.

RALA-pätevyys kertoo yrityksestä:

  1. Tilaajavastuulain vaatimukset täyttyvät.
  2. Tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta.
  3. Vastuuvakuutuksista on huolehdittu.
  4. Tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.