Asbestikartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa selvitetään rakennuksessa esiintyvät terveydelle tai ympäristölle vaaralliset materiaalit sekä niiden määrä ja sijainti.  Asbestin lisäksi yleisimpiä rakennuksissa esiintyviä haitta-aineita ovat kreosootti, lyijy, PCB, raskasmetallit sekä mikrobit.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta saatavan tiedon perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta turvallisesti ja rakennusta on turvallista käyttää. Kartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti. Siinä esitetään kattavasti tiedot haitta-ainepitoisista rakenteista ja järjestelmistä korjaus- ja purkusuunnittelua sekä urakkalaskentaa ja työturvallisuussuunnittelua varten.

Suomen laki ja säädökset velvoittavat rakennuttajaa tai hankkeen ohjaajaa teettämään asbestikartoituksen kaikille ennen vuotta 1994 rakennetuille rakennuksille, joihin on suunnitteilla korjaus- tai purkutyötä. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbesti-purkutyötä varten tehdään asbestikartoitus.

Asbestikartoituksen laatijan pätevyys

Haitta-ainetutkijalle ei ole asetettu viranomaismääräyksissä tai -ohjeissa yleisiä koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. VTT Expert Services Oy voi myöntää henkilösertifikaatin asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoille (AHA-asiantuntija). Henkilösertifikaatti on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät asbestin ja muiden haitallisten/vaarallisten aineiden kartoituksia, purkutöihin liittyvää suunnittelua tai valvontaa rakennuksissa ja muissa kohteissa. AHA-asiantuntijalta edellytetään vankkaa kokemusta alalta sekä asbesti- ja haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta. Sertifikaatin saaminen edellyttää osallistumista koulutukseen ja kirjallisen tentin sekä näyttökokeen suorittamista.

Mitä asbesti on ja missä sitä on käytetty?

Asbesti on yhteisnimitys useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Sitä on käytetty mm. lämmön- ja kosteudeneristystuotteissa, lujitteena eristemassoissa, sementti- ja muovituotteissa sekä maaleissa, liimoissa ja kiteissä parantamaan niiden käsiteltävyyttä ja koossapysymistä. Ehjä, kiinteä ja pölyämätön asbestipitoinen materiaali ei sellaisenaan aiheuta vaaraa, vaan toimenpiteisiin on ryhdyttävä, kun asbestia sisältäviä rakennuksen osia korjataan tai puretaan. Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat ainesosat ovat terveydelle erittäin vaarallisia.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1910 – 1992. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979. Asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistus sekä maahantuonti kiellettiin 1.1.1993, myyminen ja käyttöön ottaminen 1.1.1994 alkaen. Vaikka asbestin käyttö on nykyisellään kielletty, sille altistuu yhä ihmisiä. Yleisin tiedostamaton asbestialtistuksen aiheuttaja ovat kylpyhuoneremontit, joissa saattaa purkuvaiheessa levitä huoneistoon merkittäviä määriä asbestipölyä.

Kuka vastaa?

Korjaus- tai purkuhankkeessa tulee aina selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet haitallisia ja vaarallisia aineita, kuten asbestia. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä ennen purkutöihin ryhtymistä. Purettavan tai korjattavan materiaalin asbestipitoisuus on aina selvitettävä, purkutöitä ei voi tehdä automaattisesti asbestipurkutyönä.

Selvitysvelvollisuus koskee niin yksityistä henkilöä kuin taloyhtiötä tai yritystä. Lisäksi jätelainsäädäntö velvoittaa jätteen haltijaa vastaamaan kaikista jätteisiin kohdistuvista toimista, kunnes jäte on asianmukaisesti käsitelty tai luovutettu eteenpäin.

Jos rakennuttajana on taloyhtiön osakas – esimerkiksi kylpyhuoneremontin teettäjänä – hän vastaa. Jos remontin tilaa taloyhtiö, se vastaa. Rakennuttajan eli taloyhtiön edustajana isännöinti huolehtii, että asbestikartoitus teetetään hankesuunnitteluvaiheessa, kartoittaja on pätevä ja dokumentti liitetään taloyhtiön eli rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.

Lisätietoja: 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä

 


Pyydä tarjous:

 

Milja Kiiskinen
puh. 050 406 7287

asbesti- ja haitta-aineasiantuntija
VTT-C-21900-33-16
rakennusterveysasiantuntija
VTT-C-10276-26-13 

Valtakunnallinen palvelunumeromme
puh. 010 235 2630