Asiantuntijoiden altistumista tutkitaan

Sisäilmatalo Kärki Oy on mukana Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston hankkeessa, jossa tutkitaan kosteusvaurioselvityksiä tekevien työntekijöiden altistumista. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä kosteusvauriorakennuksia tutkivien työntekijöiden työturvallisuustietoutta ja työhyvinvointia. Tutkimuksessa tunnistetaan terveydellisiä vaaratekijöitä sekä arvioidaan niiden suuruutta ja merkitystä kosteusvauriorakennuksia tutkivalle ammattiryhmälle. Lisäksi tavoitteena on luoda malli, jonka avulla kosteusvaurioselvityksiä tekevät työntekijät voivat itsenäisesti arvioida työkohteidensa riskejä. Hankkeen yhteydessä myös ohjeistetaan työterveyshuoltoja kyseisen ammattiryhmän tutkimiseksi ja suojelemiseksi mahdollisilta terveyshaitoilta.

Tutkimuksessa mukana olleet vastaavat kyselyyn, jolla kartoitetaan heidän terveydentilaansa, fyysistä ja psyykkistä kuormittuneisuuttaan, työjärjestelyitä, riskin tunnistus- ja arviointitapoja sekä työolosuhdetekijöiden hallintakeinoja. Osa henkilöistä osallistuu heidän työkohteissaan tehtäviin tutkimuksiin. Työntekijöiden työkohteissa tarkkaillaan työympäristössä esiintyviä riskitekijöitä ja selvitetään altistumista biologisille ja kemiallisille altisteille sekä fysikaalisille tekijöille.

Sisäilma-alan asiantuntijoilla on suuri päivittäinen riski altistua bakteereille, homeille ja niiden aineenvaihduntatuotteille. He saattavat altistua myös asbestille, kemiallisille yhdisteille ja pölyille, mineraalikuiduille sekä pieneliöille kuten punkeille. Fysikaalisia vaaratekijöitä voivat olla melu, tärinä ja huonot valaistusolosuhteet. Lisäksi työ voi olla sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa.

Sisäilmatalon asiantuntijoiden työajasta kuluu noin puolet edellä kuvatun kaltaisia haasteita omaavissa ns. ongelmakiinteistöissä. Aktiivinen suojainten käyttö altistuksen minimoimiseksi on asiantuntijan arkipäivää. Lisäksi tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeässä roolissa työntekijöiden terveydestä huolehtimiseksi. Sisäilmatalon toimitusjohtaja, itsekin rakennusterveysasiantuntijana riskikohteissa toimiva Jukka-Pekka Kärki iloitsee hankkeen käynnistymisestä: ”Hankkeen avulla katseet kohdistetaan ensimmäistä kertaa tutkimuksellisessa mielessä sisäilma-alan ammattilaisten altistumiseen. Kaikki keinot altistumisen minimoimiseksi ja terveydestä huolehtimiseksi ovat erittäin tervetulleita ja jalkautetaan arjen käytäntöihin välittömästi. Hankkeen tavoitteiden toteutuessa käytännön hyötyjä varmasti konkretisoituu nopeasti kaikkien sisäilma-alan ammattilaisen hyödyksi.”

***

Lisätiedot: Jukka-Pekka Kärki, 040 576 3371

 

Työterveyslaitos: Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä

Työsuojelurahasto: Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä

 

 


 

 

 

Asiantuntija Anne Kekkonen työkohteessa suoritettavassa tutkimuksessa.

Asiantuntija Anne Kekkonen työkohteessa suoritettavassa altistuksen mittaamisessa.